Other

2014 Subject Index

Turk J Ophthalmol 2014;44(6):0-0

Aberasyon / Aberration............................................... 306
Açı kapanması glokomu / Angle-closure glaucoma.. 396
Açı pigmentasyonu / Angle pigmentation................. 365
Açı resesyonu / Angle recession.................................... 19
Afaki / Aphakia.......................................................... 428
Akomodasyon spazmı / Accommodative spasm........ 161
Akut lenfoblastik lösemi /
Acute lymphoblastic leukemia.................................. 243
Akut myelod lösemi / Acute myelogenous leukemia.151
Alerjik reaksiyon / Allergic reaction............................ 78
Ambliyopi / Amblyopia........................................ 228,312
Ameliyat mikroskobu / Operating microscope.......... 175
Amiodaron keratopatisi /
Amiodarone-induced keratopathy............................. 63
Amniyon membran transplantasyonu /
Amnion membrane transplantation........................ 123
Aniridi / Aniridia......................................................... 80
Anizometropik ambliyopi / Anisometropic ambliyopia.23
Anksiyete / Anxiety ..................................................... 83
Anterior transpozisyon / Anterior transposition........ 132
Antibakteriler etkinlik / Antibacterial activity.......... 347
Antioksidanlar / Antioxidant..................................... 223
Arı sokması / Bee sting................................................. 72
Arka kapsülotomi / Posterior capsulotomy................ 275
Arka sklerit / Posterior scleritis.................................. 481
Arka vitreus dekolmanı /
Posterior vitreous detachment................................... 288
Astigmatizma / Astigmatism............................... 332,436
Az görme / Visual impairment.................................. 465
Behçet hastalığı / Behçet’s disease.............................. 484
Berlin ödemi / Berlin’s edema..................................... 19
Bevacizumab / Bevacizumab.............................. 237,361
Bilgisayarlar / Computers............................................ 115
bimatoprost / Bimatoprost.......................................... 170
Biometri / Biometry.................................................... 179
Biyopsi / Biopsy.......................................................... 301
Bulanık görme / Blurred vision.................................. 151
Cerrahi tedavi / Surgical treatment..................... 164,228
Çocuk / Child................................................196,216,445
Çocukluk çağı molluskum kontagiosumu /
Childhood molluscum contagiosum........................ 158
Dar ön kamara / Flat anterior chamber..................... 388
Demografik faktörler / Demographic factors............. 115
Depresyon / Depression......................................... 83,396
Derin anterior lameller keratoplasti /
Deep anterior lamellar keratoplasty......................... 337
Dermoid kist / Dermoid cyst...................................... 384
Descemet membran dekolmanı /
Descemet’s membrane detachment............337,407,486
Desen görsel uyarılmış potansiyeller /
Pattern visual evoked potentials............................... 207
Disosiye vertikal deviasyon /
Dissociated vertical deviation................................... 132
Diyabet mellitus / Diabetes mellitus.......................... 212
Diyabetik maküla ödemi / Diabetic macular edema.. 53
Doğum ağırlığı / Birth weight...................................... 42
Doğumsal retinal büyük damar /
Congenital retinal macrovessel................................. 154
Doku vericileri / Tissue donors.................................. 190
Doku yapıştırıcısı / Fibrin glue.................................. 347
Eksternal dakriyosistorinostomi /
External dacryocystorhinostomy.......................... 31,413
Eksternal oftalmomiyazis /
Ophthalmomyiasis externa....................................... 256
Eksternal oftalmopleji /
External ophthalmoplegia.................................. 327,330
Ekstraoral orbital implant /
Extraoral orbital implants......................................... 127
Ektopik pupil / Ectopic pupil....................................... 75
Elektrik yaralanması / Electrical injury...................... 410
Endoftalmi / Endophthalmitis.................................... 138
Epidemiyoloji / Epidemiology...................................... 27
Epifora / Epiphora....................................................... 219
Epikapsüler star / Epicapsular star............................. 493
Erken cerrahi / Early surgery...................................... 458
Erken evre glokom / Early-stage glaucoma................. 35
Essitalopram / Escitalopram....................................... 396
Fakik biçim / Phakic pattern..................................... 156
Fako iğneleri / Phaco tips..........................................392”
Fakoemulsifikasyon /
Phacoemulsification............. 80,88,98,102,288,407,424
Fakolitik glokom / Phacolytic glaucoma.................. 490
Familyal eksudatif vitreoretinopati /
Familial exudative vitreoretinopathy....................... 370
Fibrin yapıştırıcı / Fibrin glue.................................... 280
Filamenter keratit / Filamentary keratitis.................. 252
Floresein anjiografi / Fluorescein angiography.. 154,356
Foveal psödokist / Foveal pseudo-cyst........................ 410
Geç cerrahi / Late surgery........................................... 458
Genç erişkin / Young adult........................................ 319
Geografik atrofi / Geographic atrophy....................... 476
Geri dönüşümlü lökoensefalopati sendromu /
Reversible posterior leukoencephalopathy syndrome.243
Geriletme / Recession................................................. 132
Gestasyonel yaş / Gestational age................................. 42
GİB artışı / IOP spikes................................................ 365
GİL gücü hesaplama / IOL power calculation........... 420
Glokom / Glaucoma...............................83,108,138,454
Glokom drenaj implantı /
Glaucoma drainage implant.................................... 138
Glokom olasılık skoru / Glaucoma probability score.108
Görme alanı / Visual field.................................... 170,207
Görme azlığı / Low vision.................................... 154,493
Görme kaybı / Visual loss.................................... 212,471
Görsel / Visual.............................................................. 15
Göz bankaları / Eye banks.......................................... 190
Göz içi basıncı / Intraocular pressure................. 170,361
Göz içi lens / Intraocular lens.................................... 156
Göz ovalama / Eye rubbing........................................ 268
Göz travması / Eye trauma......................................... 216
Göziçi basıncı / Intraocular pressure......................... 400
Gözkapağında molluskum kontagiosum /
Eyelid molluscum contagiosum................................ 158
Gözün ön segmenti / Anterior eye segment............... 179
Gözyaşı kırılma zamanı / Tear break-up time............ 196
Guillain-Barre sendromu / Guillain-Barre syndrome.327
Gün aşırı ezotropya / Alternate day esotropia........... 164
Heidelberg retina tomografisi 3 /
Heidelberg retina tomograph 3................................. 108
Heterokromi / Heterochromia..................................... 68
Hiperkromatik kristal / Hyperchromatic crystalline... 490
Hipermatür katarakt / Hypermature cataract........... 490
Hipermetropi / Hypermetropia.................................... 23
Horner sendromu / Horner syndrome....................... 325
Inferior oblik / Inferior oblique.................................. 132
İdyopatik orbita inflamasyon sendromu /
Idiopathic orbital inflammatory syndrome............. 301
İkinci ön kamara / Double anterior chamber............ 337
İmpresyon sitolojisi / Impression cytology................... 47
İnfantil ezotropya / Infantile esotropia....................... 458
İnflamasyon / Inflammation...................................... 461
İntermediyer üveit / Intermediate uveitis.................... 27
İntravitreal enjeksiyon / Intravitreal injection........... 361
İntravitreal triamsinolon / Intravitreal triamcinolone.53
İris / Iris ........................................................................ 68
İris kıskaçlı lens / Iris-claw lens.................................. 428
İris rengi / Iris color.................................................... 365
İriste heterokromi / Heterochromia iridis.................. 325
İskemik / İschemic........................................................ 15
İşyerinde gözün korunması /
Eye protection in workplace...................................... 167
İyi huylu göz kapağı tümörü / Benign eyelid tumors.. 384
Kapak pitozu / Blepharoptosis.................................... 312
Katarakt / Cataract.............................................. 275,428
Katarakt cerrahisi / Cataract surgery....284,341,388,428
Kemoterapi / Chemotherapy...................................... 374
Keratit / Keratitis........................................................ 123
Keratokonus / Keratoconus........................................ 272
Keratoplasti / Keratoplasty......................................... 190
Kırma kusurları / Refractive errors............................ 179
Kistoid maküla ödemi / Cystoid macular edema....... 88
Klinik bulgular / Clinical findings.............................. 27
Klorokin / Chloroquine.............................................. 403
Kollajen çapraz bağlama / Collagen cross-linking..... 272
Kombine cerrahi / Combined surgery.......................... 98
Kommosyo retina / Blunt ocular trauma .................. 19
Komplike katarakt / Complicated cataract............... 424
Konfokal mikroskopi / Confocal microscopy.............. 63
Konjenital lentiküler pigmentasyon /
Congenital lenticular pigmentation......................... 493
Konjonktivit / Conjunctivitis..................................... 316
Konrast duyarlılık / Contrast sensitivity..................... 436
Kontakt lens / Contact lens.......................................... 47
Konus eğimi / Conus curvature................................ 184
Koristoma / Choristoma............................................. 461
Kornea / Cornea.................................................. 179,268
Kornea aberasyonları / Corneal aberrations.............. 119
Kornea biyomekani özellikleri /
Corneal biomechanical properties.............................. 23
Kornea endoteli / Corneal endothelium.................... 424
Kornea kalınlığı / Corneal thickness.......................... 272
Kornea ödemi / Corneal edema................................. 280
Kornea perforasyonu / Corneal perforation............... 440
Kornea topografisi / Corneal topography................... 119
Kornea vertisillata / Cornea verticillata....................... 63
Korneal arkus / Corneal arcus................................... 319
Korneal çapraz bağlama / Corneal cross-linking........ 184
Korneal delinme / Corneal perforation..................... 347
Korneal ödem / Corneal edema................................. 486
Korneal ülser / Corneal ulcer..................................... 123
Koroidal neovasküler membran /
Choroidal neovascular membrane........................... 237
Kortikosteroid / Corticosteroid................................... 280
Kortikosteroid tedavisi / Corticosteroid treatment...... 72
Kronik böbrek yetmezliği / Chronic renal failure.... 196
Kronik progresif eksternal oftalmopleji /
Chronic progressive external ophthalmoplegia........ 379
Kuru göz / Dry eye...................................11119,196,201
Kuru Göz sendromu / Dry Eye syndrome.................. 115
Künt göz travması / Commotio retinae.................. 19,80
Künt travma / Blunt trauma..................................... 249
Lagoftalmus / Lagophtalmos....................................... 413
Lakrimal gland / Lacrimal gland............................... 322
Lakrimal sistem / Lacrimal system............................. 219
Larva / Larvae............................................................. 256
LASEK / LASEK................................................... 332,436
Lazer fotokoagülasyon / Laser photocoagulation....... 370
Lazer periferik iridotomi / Laser peripheral iridotomy.. 6
LASIK / LASIK..................................................... 332,436
Latanoprost / Latanoprost........................................... 170
Lens protein / Lens protein......................................... 490
Lesitin kolestrol açiltransferaz eksikliği /
Lecithin-cholesterol acyltransferase deficiency........ 319
Limbal konjonktival otogreft /
Limbal conjunctival autograft.................................. 449
Makale / Article........................................................... 465
Makulopati / Maculopathy......................................... 403
Maküla kalınlığı / Macular thickness........................ 212
Maküler delik / Macular hole.................................... 410
Marangoz / Carpenter................................................. 167
Marjinal zon B hücreli lenfoma /
Marginal zone B-cell lymphoma.............................. 322
Medikal tedavi / Medical therapy.............................. 228
Medikolegal / Medicolegal............................................. 1
Merkezi kornea kalınlığı / Central corneal thickness, .445
Mesleki göz yaralanması / Occupational eye injury.. 167
Metotreksat / Methotrexate......................................... 243
Mikrokoaksiyel katarakt cerrahisi /
Microcoaxial cataract surgery.................................. 288
Miksoma / Myxoma.................................................... 496
Miller-Fisher sendromu / Miller-Fisher syndrome...... 327
Miyop / Myopia................................................... 332,436
Miyosis / Myosis.......................................................... 161
Molluskum kontagiosum / Molluscum contagiosum.. 158
Moorfields regresyon analizi /
Moorfields regression analysis................................... 108
Mortalite / Mortality................................................... 471
Multipl myelom / Multiple myeloma......................... 481
Multipl skleroz / Multiple sclerosis............................. 207
Nazolakrimal kanal tıkanıklığı /
Nasolacrimal duct obstruction................................... 31
Nd: YAG lazer / Nd: Yag laser................................... 275
Neoplazmlar / Neoplasms........................................... 496
Nevus / Nevus............................................................. 384
Nöroblastom / Neuroblastoma................................... 325
Nüks pterjium / Recurrent pterygium.................. 58,449
Oestrum ovis / Oestrum ovis............................... 256,316
Oftalmoloji / Ophthalmology.................................. 1,465
Oftalmomiyazis / Ophthalmomyiasis......................... 316
Oksidatif stres / Oxidative stress................................ 223
Okuler kolobom / Coloboma ocular............................ 75
Oküler / Ocular.......................................................... 144
Oküler adneksal lenfoma / Ocular adnexal lymphoma.374
Oküler biyometri / Ocular biometry............................ 23
Oküler cevap analizörü / Ocular response analyzer.. 268
Oküler hipertansiyon / Ocular hypertension............... 35
Oküler Respons Analizörü /
Ocular response analyzer........................................... 23
Oküler yüzey / Ocular surface................................... 201
Oküler yüzey hastalık indeksi /
Ocular surface disease index.................................... 115
Optik atrofi / Optic atrophy....................................... 212
Optik düşük kohorens reflektometri /
Optical low coherence reflectometer......................... 420
Optik koherans tomografi /
Optical coherence tomography...............53,88,154,240,
.......................................................................284,356,454
Optik nevrit / Optic neuritis........................................ 72
Optik nöropati / Optic neuropathy....................... 15,410
Optik sinir avulsiyonu / Optic nerve avulsion........... 249
Optik sinir hipoplazisi / Optic nerve hypoplasia....... 246
Orbita / Orbit....................................................... 297,496
Orbital epitez / Orbital epithesis................................ 127
Orbital lenfoma / Orbital lymphoma......................... 301
Orbital protez / Orbital prosthesis.............................. 127
Orbscan II korneal topograf /
Orbscan II corneal topography................................. 263
Otonomik nöropati / Autonomic neuropathy............. 11
Ölüm / Death.............................................................. 471
Ön kamara göziçi lensi /
Anterior chamber intraocular lens.......................... 102
Ön kamara lavajı / Anterior chamber irrigation....... 400
Ön kamaraya perfloropropan (C3F8) gaz enjeksiyonu /
Anterior chamber tamponade with perfluoropropane
(C3F8)......................................................................... 486
Ön segment optik koherens tomograf /
Anterior segment optical coherence tomography.... 407
Pakidermoperiostozis / Pachydermoperiostosis.......... 416
Papillomaküler katlantı / Papillomacular fold.......... 240
Paranazal sinüs mukoseli / Paranasal sinus mucocele.297
Pars plana vitrektomi / Pars plana vitrectomy............ 98
Pars planit / Pars planitis............................................. 27
Parsiyel kohorens interferometri /
Partial coherence interferometry.............................. 420
Patogenez / Pathogenesis............................................ 476
Patoloji / Pathology..................................................... 496
Periferik kornea incelmesi /
Peripheral corneal melting........................................ 440
Periferik kornea ülseri / Peripheral corneal ulcer...... 440
Periferik ülseratif keratit /
Peripheral ulcerative keratitis................................... 484
Periorbital dermoid kist / Periorbital dermoid cyst..... 461
Pitozis / Ptosis............................................................. 379
Poliglaktin 910 / Polyglactin 910.............................. 252
Posterior fiksasyon suturu / Posterior fixation suture.132
Posterior mikroftalmi / Posterior microphthalmia.... 240
Prematüre retinopatisi /
Retinopathy of prematurity.................................. 42,223
Prevelans / Prevalence................................................ 228
Pridoksin / Pyridoxine................................................ 330
Pridostigmin / Pyridostigmine................................... 330
Primer açı kapanması / Primary angle closure.............. 6
Primer açı kapanması glokomu /
Primary angle-closure glaucoma................................. 6
Primer açı kapanması şüphesi /
Primary angle-closure suspect...................................... 6
Primer hipertrofik osteoartropati /
Primary hypertrophic osteoarthropathy................... 416
Primer pterjium / Primary pterygium.................. 58,449
Prognoz / Prognosis.................................................... 216
Psikotropik ilaç / Psychotropic drugs......................... 144
Psödoeksfoliasyon / Pseudoexfoliation....................... 156
Pterjium cerrahisi / Pterygium surgery........................ 58
Ptosis / Ptosis........................................................ 330,416
Pubmed / Pubmed...................................................... 465
Pupil cevabı / Pupillary response................................. 11
PVEP / PVEP.............................................................. 246
Radyoterapi / Radiotherapy........................................ 374
Ranibizumab / Ranibizumab..................................... 356
Reaktif oksijen radikalleri / Reactive oxygen species... 223
Refraktif cerrahi / Refractive surgery......................... 306
Refraktif sapma / Refractive deviation....................... 420
Refraktif sonuçlar / Refractive results......................... 332
Refraktometri / Refractometry.................................... 179
Reoperasyon / Reoperation......................................... 458
Retina dekolmanı / Retinal detachment..........75,92,175
Retina sinir lifi tabakası /
Retinal nerve fiber thickness....................................... 11
Retina sinir lifi tabakası kalınlığı /
Retinal nerve fiber layer thickness..................... 284,454
Retinopati / Retinopathy............................................ 403
Rituximab / Rituximab.............................................. 374
Santral korneal kalınlık /
Central corneal thickness................................... 259,263
Scheimpflug kamera / Scheimpflug camera.................. 6
Schirmer testi / Schirmer test...................................... 196
Science citation index expanded /
Science citation index expanded.............................. 465
Sebase kistik tümör / Sebaceous cystic tumor .......... 384
Sekonder göziçi lensi implantasyonu /
Secondary intraocular lens implantation................ 102
Sekonder lens implantasyonu /
Secondary lens implantation.................................... 428
Selektif laser trabeküloplasti /
Selective laser trabeculoplasty, ................................. 365
Septum pellucidum / Septum pellucidum................. 246
Seröz maküla dekolmanı /
Serous macular detachment..................................... 151
Sessiz multipl myelom /
Smoldering multiple myeloma.................................. 481
Sığ ön kamara / Shallow anterior chamber............... 388
Sigara / Smoking........................................................... 11
Siklik ezotropya / Cyclic esotropia............................. 164
Silikon hidrojel kontakt lens /
Silicone hydrogel contact lens................................... 201
Silikon rod / Silicone rod............................................ 379
Sistemik lupus eritematozus /
Systemic lupus erythematosus................................... 403
Sjögren sendromu / Sjögren’s syndrome.................... 322
Skleral çökertme / Scleral buckling...................... 92,175
Skleral fiksasyonlu göziçi lensi /
Scleral-fixated intraocular lens................................ 102
Spektral domain optik koherans tomografi /
Spectral domain optical coherence tomography.35,259
Speküler mikroskopi / Specular microscopy.............. 190
SSRI / SSRI.................................................................. 396
Superior rektus / Superior rectus................................ 132
Sütürsüz amniyotik membran transplantasyonu /
Sutureless amniotic membrane transplantation..... 347
Şaşılık / Strabismus.......................................161,312,458
Şaşılık cerrahisi / Strabismus Surgery.................... 78,252
Tarama kriterleri / Screening criteria.......................... 42
Tarsal konjonktiva / Tarsal conjunctiva.................... 351
Tektonik penetran keratoplasti /
Tectonic penetrating keratoplasty............................. 440
Tenotomi / Tenotomy................................................. 293
Ters etki / Adverse effects........................................... 144
Teşhis / Diagnosis....................................................... 496
Tıbbi uygulama hatası / Malpractice.............................. 1
Tip-1 Diyabetes Mellitus /
Type-1 Diabetes Mellitus............................................ 445
Toksik anterior segment sendromu /
Toxic anterior segment syndrome............................ 341
Toksik ön segment sendromu /
Toxic anterior segment syndrome............................ 280
Toksoplazma koryoretiniti /
Toxoplasmosis retinochoroiditis................................ 237
Torsiyonel fakoemülsifikasyon /
Torsional phacoemulsification................................. 392
Total hifema / Total hyphema.................................... 400
Transkanaliküler multidiod dakriyosistorinostomi /
Transcanalicular multidiode laser............................. 31
Transpupiller silikon yağı çıkarılması /
Transpupillary silicone oil removal.......................... 424
Travma / Trauma................................................ 219,400
Travmatik hifema / Traumatic hyphema.................... 19
Travoprost / Travoprost............................................... 170
Ultrasonik pakimetri / Ultrasonic pachymetry .. 259,263
Uyarılmış potansiyeller / Evoked potentials................. 15
Üst forniks / Upper fornix.......................................... 351
Üst oblik kas felci / Superior oblique muscle palsy... 293
Vertikal kayma / Vertical strabismus......................... 293
Viskoelastik maddeler / Viscoelastic substances........ 341
Vitrektomi / Vitrectomy............................................... 92
Vitreoretinal cerrahi / Vitreoretinal surgery............... 370
Vitreus hemorajisi / Vitreous hemorrhage............ 92,249
Wavefront / Wavefront............................................... 306
Wolfram sendromu / Wolfram syndrome.................. 212
Yabancı cisim / Foreign body................................ 78,351
Yabancı cisim reaksiyonu / Foreign body reaction.... 252
Yakın refleksin spazmı / Spasm of the near reflex..... 161
Yalancı miyopi / Pseudomyopia................................. 161
Yan etki / Side effects.................................................. 144
Yaş tip / Neovascular AMD........................................ 476
Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu /
Age-related macular degeneration........................... 356
Yaşam kalitesi / Quality of life..................................... 83
YBMD / AMD....................................................... 83, 476
Yüksek sıralı aberasyonlar /
Higher order aberrations........................................... 184