Other

2010 Subject Index

  • Konu Dizini

Turk J Ophthalmol 2010;40(6):0-0

25 gauge vitrektomi/25 gauge vitrectomy 35
Afaki/Aphakia 295
Aile hikayesi/Family history 205
Akomodasyon/Accommodation 8
Akut myeloid lösemi/Acute myeloid leukemia 238
Akut sinüzit/Acute sinusitis 227
Ambliyopi/Amblyopia 89,275
Amelanotik tümör/Amelanotic tumor 42
Ameliyat sonrası astigmatizma/Postoperative astigmatismz 160
Amnion zarı/Amniotic membrane 107
Anizometropi/Anisometropia 275
Anti VEGF ajanlar/Anti VEGF agents 179
Arka üveit/Posterior uveitis 289
Astigmatizma/Surgically induced astigmatism 34
Avustralya/Australia 300
Bazal hücreli karsinom/Basal cell carcinoma 125
Beşgen kama rezeksiyon/Pentagonal wedge resection 337
Behçet hastalığı/Behçet’s disease 190
Behçet hastalığı/Behçet’s disease 242
Bengal pembesi/Rose bengal 29
Benzalkonyum klorid/Benzalkonium chloride 4
Beta2 mikroglobulin/Beta2 microglobulin 179
Bevacizumab/Bevacizumab 145
Bevacizumab/Bevacizumab 107,318
Biyolojik ajanlar/Biologic agents 179
Blefarofimozis/Blepharophimosis 271
Çocukluk çağı/Childhood 62
Delici göz yaralanması/Open-globe injury 359
Demografi/Demography 280
Derin ön lameller keratoplasti/
Deep anterior lamellar keratoplasty 171
Derin sklerektomi/Deep sclerectomy 12
Dermal/Dermal 113
Descemet zarı/Descemet’s membrane 171
Diffüz, intravitreal/Diffuse, intravitreal 145
Diyabetik makula ödemi/Diabetic macular edema 145
Doğumsal/Congenital 366
Dorzolamid/timolol maleat sabit kombinasyonu/
Dorzolamide/Timolol Maleate fixed combination 76
Eklampsi/Eclampsia 363
Elektrik çarpması/Electrical injury 51 
Endoftalmi/endophthalmitis 4,359
Enfeksiyon/Infection 300
Enflamasyon/Inflammation 8
Epidemiyoloji/Epidemiology 00
Epidemiyoloji/Epidemiology 84
Erken tanı/Early diagnosis 255
Etyoloji/Etiology 280
Fakoemülsifikasyon cerrahisi/Phacoemulsification surgery 25
Fakoemülsifikasyon/Phacoemulsification 8,34,160
Fakofragmantasyon/Crystalline lens dislocation 140
Fasiyal paralizi/Facial paralysis 130
Fibrin yapıştırıcısı/Fibrin glue 266
Fiizofreni/Schizophrenia 176
Florokinolon/Fluroquinolone 354
Florometolon Asetat/Fluorometholone acetate 318
Fotodinamik tedavi/Photodynamic therapy 343
Fotorefraksiyon/Autorefraction 328
Frontal askı/Frontalis suspension 271
Frozen inceleme/Frozen section 125
Fungal keratit/Fungal keratitis 255
Ganglion hücre kompleksi/Ganglion cells complex 338
Gebelik/Pregnancy 363
Gevşek göz kapağı/Floppy eyelid 333
Glokom /Glaucoma 4
Glokom cerrahisi/Glaucoma surgery 12
Glokom/Glaucoma 4,199,338
Glukokortikoid/Glucocorticoid 113
Goldmann applanasyon tonometresi/
Goldmann applanation tonometer 156
Görme alanı/Visual field 1
Göz içi basıncı/Intraocular pressure 156
Göz içi basıncının gün içi dalgalanması/
Diurnal variation of intraocular pressure 76
Göz kapağı/Eyelid 121,238,307
Göz yaralanmaları/Eye traumas 84
Gözdışı rektus kası kopmas/
Extraocular rectus muscle rupture 232
Gözkapağı/Eyelid 187
Heidelberg retinal tomografi/
Heidelberg retinal tomography 205
HELLP sendromu/HELLP syndrome 363
Hipertansif retinopati/Hypertensive retinopathy 310
İdiyopatik makula deliği/Idiopathic macular hole 135
İmmunopatoloji/Immunopathology 97
İndosiyanin yeşili anjiyografi/Indocyanine green angiography 179
İndüklenmiş astigmatizma/Induced astigmatism 12
İnmemiş testis/Cryptorchidism 304
İnterferon gama salınım analizleri/
Interferongamma release assays 179
İnterlökin-8/Interleukin-8 57
İnterpupiller mesafe/Interpupillary distance 328
İntraoküler lenfoma (IOL)/
Multifocal choroiditis with panuveitis (MCP) 46
İntraoküler tümör/Intraocular tumor 42
İOLMaster/IOLMaster 217
İris kıskaçlı göz içi lens/Irisclaw intraocular lens 323
İxodes/Ixodes 307
İzotretinoin/Isotretinoin 1
Kapak kısaltma/Eyelid shortening 333
Kapsüler blok sendromu/Capsular block syndrome 118
Kendine zarar verme/Self-inflicted 366
Kene/Tick 307
Keratokonus/Keratoconus 18,171
Kırma kusurları/Refractive errors 328
Kistoid makula ödemi/Cytoid macular edema 184
Kloramfenikol/ Chloramphenicol 354
Komplikasyon/Complication 248
Konjenital pitozis/Congenital ptosis 275
Konjonktivalimbal otogreft/Conjunctivolimbal autograft 266
Konjonktivit/Conjunctivitis 354
Kontant lens keratitleri ve mikrobiyolojii/
Contact lens keratitis and microbiology 349
Korneal çapraz başlama/Corneal cross-linking 18
Korneal incelme/Corneal thinning 39
korneal insizyon/Corneal incision 34
Korneal Neovaskülarizasyon/Corneal neovascularization 319
Koroid neovasküler membran/
Choroidal neovascular membrane 343
Kortikosteroid/Corticosteroid 248
Kristalin lens dislokasyonu/Pars plana vitrectomy 140
Kriyoterapi/Cryotherapy 42
Kronik böbrek yetmezliği/Chronic renal failure 310
Kuru göz sendromu/Dry eye syndrome 97
Kuru göz/Dry eye 29
Laser flare fotometre/Laser flare photometry 179
Lens ektopisi/Ectopia lentis 245
Levator aponeurosis/Levator aponevroz 314
Lissamin yeşili/Lissamine green 29
Lokal/Local 113
MacuScope/MacuScope TM 260
Makula kalınlığı/Macular thickness 25 
Makula pigment optik dansitesi/
Macula pigment optical density 260
Makula pigmentleri/Macular pigment 260
Maküler hemoraji/Macular hemorrhage 363
Marfan Sendromu/Marfan Syndrome 245
Mitomisinc/Mitomycin C 39
Moksifloksasin/Moxifloxacin 354
Nazal telleme/Nasal wiring 271
Nekroz/Necrosis 248
Netilmisin/Netilmicin 354
Nonkontakt tonometre/Noncontact tonometer 156
Oküler/Ocular 300
Ofloksasin/Ofloxacin 354
Oküler hipertansiyon/Ocular hypertension 151
Oküler problemler/Ocular disorders 209
Oküler toksoplazmozis/Ocular toxoplasmosis 289
Oküler travma skoru/Ocular trauma score 62
Oküler travma/Ocular trauma 359 
Optik disk topografisi/Optic disc topography 205
Optik disk/Optic disc 190
Optik koherens tomografi/
Optical coherence tomography 25,89,151,179,184,190,217,338
Optik sinir/Optic nerve 1
Orbiküler kas altı yağ paketi yükseltme/
Suborbicularis oculi fat pad lift 130
Orbitotomi/Orbitotomy 232
OSDI/OSDI 29
Otolog serum/Autologous serum 107
Otorefraksiyon/Photorefraction 328
Ön kamara açı parametreleri/
Anterior chamber angle parameters 194
Ön kamara açısı/Anterior chamber angle 194
Ön segment parametreleri/Anterior segment parameters 217
Panüveitli multifocal koroidit (MCP)/
Central nervous system lymphoma 46
Pars plana vitrektomi/Liquid perfluorocarbon 67
Pars plana vitrektomi/Pars plana vitrectomy 135
Pars plana vitrektomi/Phacofragmentation 140
Pars planit, seröz makula dekolmanı/
Pars planitis, serous macular detachment 184
Pediatrik katarakt/Pediatric cataract 295
Penetran göz yaralanmaları/Penetrating eye injuries 62
Penetran kornea yaralanması/Penetrating corneal trauma 222
Periferik ülseratif keratit/Peripheral ulcerative keratitis 242
Periventriküler lökomalazi/Periventricular leukomalacia 209
Pilomatriksoma/Pilomatrixoma 121,187
Pitozis/Ptosis 271,314
Polikori/Polycoria 304
Primer açık açılı glokom/Primary open angle glaucoma 205
Prognoz/Prognosis 280
Proliferatif vitreoretinopati/Proliferative vitreoretinopathy 57
Psödoeksfolyatif sendrom/Pseudoexfoliative syndrome 217
Pterjium/Pterygium 266
Ranibizumab/Ranibizumab 343
Refraksiyon/Refraction 328
Rekürrens/Recurrence 125
Retina dekolmanı/Retinal break 67
Retina dekolmanı/Retinal detachment 57,140
Retina dekolmanı/Retinal hole 51
Retina deliği/Retinal detachment 51
Retina sinir lifi tabakası kalınlğı/
Retinal nerve fiber layer thickness 151
Retina sinir lifi tabakası/Retinal nerve fiber layer 89,190,338
Retina yırtığı/Pars plana vitrectomy 67
Riboflavin/Riboflavin 18
Santral kornea kalınlığı/Central corneal thickness 151
Santral kornea kalnlığı/Central corneal thickness 156
Santral seröz korioretinopati/Central serous chorioretinopathy 113
Santral sinir sistemi lenfoması/Intraocular lymphoma (IOL) 46
Saydam korneal kesi/Clear corneal incision 160
Sekonder göz içi lens implantasyonu/
Secondary intraocular lens implantation 295
Sekonder göz içi lens implantasyonu/
Secondary intraocular lens implantation 323
Selim tümör/Benign tumor 187
Serebral palsi/Cerebral palsy 209
Sıvı perfluorokarbon/Retinal detachment 67
Silikon yağı/Silicone oil 67
Siprofloksasin/Ciprofloxacin 354
Sistemik hastalıklar/Systemic diseases 93
Sitolojik inceleme/Cytological evaluation 255
Sjögren sendromu/Sjögren’s syndrome 97
SOOF lift/SOOF lift 130
Staphylococcus/Staphylococcus 354
Stereopsis/Stereoacuity 176
Stigmatizma/Stigmatism 275
Streptokok/Streptococcus 4
Subkonjonktival enjeksiyon/Subconjunctival injection 248 
Surgery/Cerrahi 314
Şaşılık/Squint 209,232,275
Tarama/İnvestigation 300
Tedavi sonucu/Treatment outcome 250
Tedavi/Treatment 280,300
Tedaviye hasta uyumu/Compliance 199
Tektonik “korneal” greft/Tectonic “corneal” graft 39
Telekantus/Telechantus 271
Tensile strength/Gerilme gücü 314
Tıbbi tedavi/Medical therapy 199
Titmus testi/Titmus test 176
Tobramisin/Tobramycin 354
Toksoplazma gondii/Toxoplasma gondii 289
Tonopen/Tonopen 156
Trabekülektomi/Trabeculectomy 4,12
Trahom/Trachoma 300
Transkonjonktival sütürsüz vitrektomi/
Transconjunctival sutureless vitrectomy 135
Travmatik katarakt/Traumatic cataract 222
Türkiye/Turkey 300
Ultrason biyomikroskopi/Ultrasound biomicroscopy 118,194
UVA/UVA 18
Uveit/Uveitis 250
Üreter taşı/Ureteral stones 304
Üveit, katarakt/Uveitis, cataract 8
Üveit, polimeraz zincir reaksiyonu/
Uveitis, polymerase chain reaction 179
Üveit, üveit tipleri/Uveitis, uveitis types 93
Üveit/Uveitis 280
Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEBF)/
Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) 107,343
Vaskülit/Vasculitis 242
Vazoproliferatif tümör/Vasoproliferative tumor 42
VEGF/VEGF 107
VEGF/VEGF 57
Vektöriyel analiz/Vectorial analysis 12
Vogt Koyanagi Harada hastalığı/
Vogt Koyanagi Harada disease 250
Yan etki/Side effect 1
Yarık kanalikül/Slit canaliculus 366
Yaşa bağlı maküla dejeneresansı/
Age related macular degeneration 343
Yüksek miyopi/High myopia 16